Giới thiệu về Viện


I. Chức năng

1. Viện nghiên cứu Đông Nam Bộ được thành lập theo Quyết định số 1872/QĐ-ĐHTDM ngày 4-12-2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thủ Dầu Một (sau đây viết tắt là Hiệu trưởng), có chức năng tham mưu và tổ chức nghiên cứu khoa học những vấn đề lý luận và thực tiễn về miền Đông Nam bộ, tham gia đào tạo bậc đại học và sau đại học về ngành Đông Nam Bộ học, phục vụ cho việc phát triển Trường, đồng thời phục vụ phát triển bền vững kinh tế, xã hội các địa phương ở miền Đông Nam Bộ, vùng trọng điểm kinh tế  phía Nam.

2. Viện có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Hiệu trưởng, đồng thời chịu sự quản lý của các cơ quan chức năng nhà nước về các lĩnh vực công tác có liên quan, theo quy định của pháp luật. Nguồn kinh phí hoạt động thực hiện theo Quyết định số 320/QĐ-ĐHTDM, ngày 25/3/2016 của Hiệu trưởng về việc ban hành quy chế thu chi các đơn vị trực thuộc Trường.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Xây dựng kế hoạch ngắn hạn, trung hạn, dài hạn của Viện và tổ chức triển khai sau khi được phê duyệt. Thực hiện nghiên cứu tổng thể về miền Đông Nam bộ theo “Đề án Nghiên cứu khoa học về miền Đông Nam bộ” của Trường; đề xuất các chương trình, đề tài khoa học cấp Nhà nước, cấp bộ, cấp tỉnh và cấp cơ sở về miền Đông Nam Bộ.

2. Tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học, hội thảo, tọa đàm khoa học về miền Đông Nam Bộ nhằm tạo môi trường nghiên cứu khoa học thuận lợi, nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học cho cán bộ, giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên cao học và sinh viên; đồng thời, tạo nguồn học liệu phục vụ công tác giảng dạy và học tập, góp phần hoàn thiện chương trình đào tạo hiện hành và làm căn cứ khoa học cho việc mở ngành đào tạo cử nhân Đông Nam Bộ học ở Trường.

3. Kết hợp nghiên cứu với đào tạo bậc đại học và sau đại học về ngành Đông Nam Bộ học, góp phần phát triển nguồn nhân lực có trình độ cao, có hiểu biết sâu rộng trên nhiều lĩnh vực về miền Đông Nam Bộ, đáp ứng nguồn lao động theo yêu cầu của Trường và nhu cầu các địa phương Đông Nam Bộ.

4. Tư vấn, góp ý và phản biện các chương trình, dự án khoa học; cung cấp luận cứ, đề xuất, kiến nghị giải pháp nhằm góp phần phát triển bền vững kinh tế - xã hội vùng Đông Nam Bộ theo chức năng, nhiệm vụ của Viện, theo yêu cầu của các cơ quan, ban ngành, địa phương, và theo sự phân công của Trường.

5. Ký kết thực hiện các hợp đồng nghiên cứu và trao đổi thông tin khoa học với các đơn vị, cá nhân nghiên cứu khoa học theo quy định của pháp luật và các quy chế của Trường. Xây dựng cơ sở dữ liệu khoa học, tiến tới hình thành Tủ sách khoa học miền Đông Nam Bộ, quản lý tài liệu, các ấn phẩm khoa học, thông tin phổ biến kết quả nghiên cứu khoa học về miền Đông Nam Bộ.

6. Quản lý về tổ chức, bộ máy, vị trí việc làm, cơ cấu nhân sự cũng như tài sản và kinh phí của Viện theo quy định của Nhà nước và theo sự phân cấp quản lý của Trường.

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.


TIN CÙNG LOẠI