Thư mời viết chuyên đề sách "Miền Đông Nam Bộ - Lịch sử và văn hóa, tập 5"