Cơ cấu tổ chức


Viện có cơ cấu bao gồm như sau:

1. PGS.TS Hồ Sơn Đài

- Chức vụ: Giám đốc Viện

- SĐT: 0983.001.739

- Email: hosondai@gmail.com

2. ThS. Nguyễn Quang Giải

- Chức vụ: Phó giám đốc Viện

- SĐT: 0909.700.845

- Email: nguyenquanggiai@tdmu.edu.vn

3. ThS. Hoàng Văn Tuấn

- Chức vụ: Chuyên viên

- SĐT: 0983.370.923

- Email: hvtuan@tdmu.edu.vn


TIN CÙNG LOẠI